Všeobecné obchodní podmínky (ver. 1.23)

1. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Kupující - obchodník – je osoba, která podniká v oborech výpočetní, kancelářská, telekomunikačná technika a nebo v jiném příbuzném oboru souvisejícím s předmětem činnosti dodavatele/prodávajícího.
 7. Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.
 8. Kompatibilní tisková kazeta - definuje tiskovou kazetu, která je zaměnitelná za odpovídající originální výrobek. Slovo kompatibilní nedefinuje zda se jedná o novou nebo renovovanou tiskovou kazetu.

2. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.printwell.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího tedy ROYAL office & telecom, s.r.o., se sídlem U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 62966014, DIČ: CZ62966014, kontakt: prodej@printwell.cz, tel: +420 318 770 391, a kupujícího. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Záruční a reklamační podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.
 4. Internetový obchod www.printwell.cz není určen pro prodej zboží neregistrovanému kupujícímu - obchodníkovi.
 5. V případě, že nákup provede kupující - obchodník, činí tak s vědomím, že prodávající není vůči němu vázán jakýmikoliv právními a obchodními závazky.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 1. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním nebo potvrzením své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto skutečnosti je před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.
 2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná elektronická objednávka zboží nebo služeb (objednávka z eshopu) kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího - nikoli spotřebitele bez udání důvodu.
  Samotná kupní smlouva je uzavřena vystavením faktury na základě elektronické objednávky kupujícího přijaté z eshopu výše uvedeným způsobem.
  V případě, že je objednávka vystavena dodavatelem na základě telefonické objednávky, emailové objednávky nebo doručení prázdných kazet ke zhodnocení-renovaci (zaslané kupujícím), je tato objednávka vždy zaslána kupujícímu emailem ke kontrole. V případě, že u takto vystavené objednávky zjistí kupující jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen prodávajícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že takto neučiní, je objednávka považována potvrzenou. Kupní smlouva je následně uzavřena vystavením faktury na základě objednávky vytvořené výše popsaným způsobem.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat.
 4. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Zboží

 1. Prodávající nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.
 2. Obrázky produktů jsou pouze informativní. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

5. Cena

 1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 2. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.
 3. Ceny nabízené v internetovém obchodě platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu.
 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

6. Platební podmínky

 1. Kupující má možnost zvolit způsob platby. Způsoby a ceny platby jsou uvedeny v internetovém obchodě v sekci Způsoby platby.
 2. Odesláním objednávky vzniká kupujícímu povinnost uhradit celkovou částku objednávky (tedy cenu za zboží a doprovodné služby) podle zvoleného způsobu platby.
 3. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad zaslaný v elektronické podobě.

7. Doprava

 1. Kupující má možnost zvolit způsob dopravy. Prodávající dopravu zprostředkuje s vybraným přepravcem. Kupující si je vědom, že avizované termíny doručení jsou pouze orientační a závislé na službách dopravce. Kupující si je vědom, že není v silách prodávajícího termíny zaručit.
 2. Kupující potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami vybraného dopravce a bude se jimi řídit.
 3. Způsoby a ceny dopravy jsou uvedeny v internetovém obchodě v sekci Ceny dopravy.

8. Termíny dodání

 1. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Kupující je informován o předpokládaném datu naskladnění položek, které momentálně nejsou skladem, v internetového obchodu a nebo telefonicky.
 2. Kupující může sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu.
 3. Průběh doručování může kupující sledovat na webových stránkách zvoleného přepravce (pokud tento funkci slevodání zásilky podporuje).
 4. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za zdržení dodávek způsobená z jakýchkoliv důvodů přepravními společnostmi. Nedodržení termínu v takovém případě nepřináší kupujícímu právo odstoupit od smlouvy, či uplatňovat náhradu za pozdní dodání.
 6. Termíny dodání uváděné v rámci celého internetového obchodu jsou pouze orientační. Skutečné termíny doručení mohou být ovlivněny řadou faktorů za které prodávající nenese odpovědnost. Jedná se zejména o následující: zpoždění internetových plateb, chyby a zpoždění přepravních společností, nemožnost doručení zásilky z důvodu nezastižení adresáta a jiné podobné události.
 7. Pokud si kupující zvolí jako způsob úhrady jinou možnost než dobírku, bere na vědomí, že zboží bude odesláno až po potvrzení o provedení platby ze strany bankovních institucí.
 8. Nepřevzetím doručované zásilky vzniká odběrateli dluh vůči dodavateli ve výši fakturovaného dopravného, případného doběrečného a nákladů na zpracování vrácené zásilky. Nepřevzetí zásilky není považováno za odstoupení od smlouvy.
  V případě platby dobírkou, je dodavatel oprávněn vymáhat na odběrateli úhradu této dlužné částky. V případě platby předem je dodavatel oprávněn ponížit vracenou částku o tento dluh.
  Do okamžiku vypořádání dlužné částky (úhrada, zápočet atp.) budou veškeré služby dodavatele vůči odběrateli pozastaveny.

9. Odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupení od smlouvy neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. v takovém případě je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem.
 2. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.
 8. Pokud se prodávající a kupující dohodnou na vrácení zboží, které nesplňuje zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícími stornovací poplatek ve výši 50,- Kč za každý kus vráceného zboží. Takto vracené zboží musí být vráceno nepoškozené, v originálním nerozbaleném obalu a zasláno prodávajícímu na náklady kupujícího spolu s průvodním dopisem. V opačném případě nebude kupní cena vrácena.

10. Opravy tiskových zařízení poškozených dodaným zbožím

 1. V případě důvodného podezření na poškození tiskového zařízení zbožím dodaným prodávajícím je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího, který následně navrhne způsob řešení vzniklého problému.
 2. Pokud kupující nesplní výše uvedenou podmínku nese veškeré náklady vzniklé jeho jednáním sám.
 3. Prodávající není povinen hradit kupujícímu náklady na opravy tiskových zařízení provedené třetí stranou.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

12. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13. Ostatní práva a povinnosti

 1. Prodávající není povinen přijímat a zkoumat obsah nevyžádaných zásilek doručených na jeho adresu.
 2. Prodávající není povinen zasílat nevyžádané zásilky zpět na adresu odesilatele.
 3. Kupující je povinen vyzvednout si na adrese prodávajícího připravené zásilky u nichž není možné zaslání přepravními službami a jejich připravenost k vyzvednutí byla kupujícímu oznámena do 14 dnů od oznámení o připravenosti.
 4. U zásilek připravených k vyzvednutí a nevyzvednutých ve výše uvedené lhůtě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za skladování.
 5. Všechny body ostavce 13 se týkají jak kupujících tak třetích stran, které nejsou v žádném obchodně-právním vztahu k prodávajícímu.
 6. Odstavec 13 těchto obchodních podmínek se netýká zásilek souvisejících s reklamacemi zakoupeného zboží.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Tato verze obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 1. 2023.
Tento web využívá cookies pro správné fungování a zvýšení vašeho pohodlí. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies
X

Přihlášení uživatele

 
Nakupujete u nás poprvé?